Isabelle Stengers

En aktiv sunn fornuft? Lesning av Whitehead i oppløsningens tid

Utgitt 2022

224 sider
ISBN: 9788284170107

I sin nyeste bok tar den belgiske fysikeren og vitenskapsfilosofen Isabelle Stengers for seg forholdet mellom vitenskapelig ekspertkunnskap og common sense. Med den tidlige 1900-tallstenkeren Alfred North Whitehead som intellektuell ledsager problematiserer hun den systematiske hierarkiseringen av viten i moderne samfunn, der vitenskapens institusjonelle autoritet som fornuftens forvalter baserer seg på en avgrensning fra den allmenne mening og de «ubegrunnede» oppfatningene forbundet med common sense. Mot denne utbredte forståelsen av hva viten er, som også støtter opp under et ekspertvelde som utelukker «de uvitende», vil Stengers puste liv i et filosofisk ideal som kan føres tilbake til Sokrates: filosofien som en holdning til uvitenheten.

Hos Whitehead finner Stengers et åpent begrep om common sense som ligger nært det sokratiske ideal. Det handler om å gjenoppdage undringen som tenkningens utgangspunkt – å gjenfinne gleden ved å tenke. Fra dette springer det også en problematiseringens filosofi som utfordrer ethvert hierarki mellom de som påstår å vite og de som «bare tror». Kritikken retter seg altså mot en faktavitenskap som påberoper seg et urettmessig monopol, uten at Stengers dermed prøver å undergrave tilliten til vitenskapen som sådan. Snarere handler det om å åpne vitenskapene for den holdningen som finnes uttrykt i Whiteheads forståelse av common sense, for dermed å legge til rette for en virkelig common sense – en felles fornuft – på tvers av skillet mellom eksperter og ikke-eksperter.

Boken er oversatt av Gunnar Berge. Design: Eller med a.

Isabelle Stengers

Isabelle Stengers er professor i filosofi ved Université Libre de Bruxelles, Belgia. Hun er utdannet som kjemiker og har blant annet samarbeidet med den russisk-belgiske kjemikeren Ilya Prigogine og den franske filosofen/sosiologen Bruno Latour. Hun har utgitt en rekke utgivelser og har skrevet mye om vitenskapshistorie så vel som filosofer som Gilles Deleuze, Alfred North Whitehead, Donna Haraway og Michel Serres.

En aktiv sunn fornuft? Lesning av Whitehead i oppløsningens tid